ERGOTERAPİ (OCCUPATIONAL THERAPY)

Ruhsal veya fiziksel zorlukları bulunan bireylerin ihtiyacına yönelik uygulama ve aktivitelerle işlevselliklerini arttırmaya yönelik uygulanan bir yöntemdir.

Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli müdahaleler yapılır (WFOT-Dünya Ergoterapi Federasyonu). Ergoterapistler, kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşmaktadırlar. Ergoterapistlerin pediatrik rehabilitasyondaki amacı; çocuğun aktivitelere olan katılımını, motivasyonunu ve özgüvenini artırmaktır.

Ergoterapistler çocuklarda;

-Organizasyon becerilerini,

-Özbakım becerilerini,,

-İnce motor becerilerini,,

-Kaba motor becerilerini,

-Yazı yazma becerilerini,

-Odaklanma ve konsantrasyon becerilerini,

-Görsel algısal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışabilir ve ayrıca duyu bütünleme sorunlarını gidermeye yönelik çalışabilirler.

Ergoterapistler,
bu sorunların tespiti ve kişiye özel terapi programının hazırlanmasını
sağlarlar ve programa uygun ergoterapi müdahalelerini gerçekleştirirler.